บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_17_03
สารสกัดจากหัวร้อยรูในตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์เพื่อยับยั้ง Staphylococcus aureus และ Escherichia coli และผลการออกฤทธิ์ต่อความสมบูรณ์ของออร์แกเนลล์ภายในและเยื่อหุ้มเซลล์
Ethanolic Ant plant tuber extract inhibits growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli and mode of action of the extract on granularity and membrane integrity
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นฤพาน สุขเกษม
  2. ชนัญชิตา นิลเอก
  3. จิรวดี อุปลา