บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_17_13
การคัดแยกแลคติกแบคทีเรียทีทนเค็มจากอาหารหมักดองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
Isolation of halotolerant lactic acid bacteria from fermented foods for industry
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภัสวรรณ ศรีบุญฤทธิ์พันธ์
  2. อรอมล ปลัดรักษา