บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_09_15
การศึกษาเปรียบเทียบยีนเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพืชในวงศ์โกงกาง
Comparative study of genes to find relationships among Rhizophoraceae family
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชฎิลธร กิตติวรวงศ์
  2. ณพล กาญจโนปถัมภ์
  3. พิชญา เหรียญไพโรจน์