บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_12_07
การพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล เจลาตินจากเกล็ดปลา และใบบัวบก เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดรักษาบาดแผลไฟไหม้
Development of biodegradable hydrogel from polyvinyl alcohol, gelatin from fish scales and Centella asiatica in burn wound healing
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. มนัสวี ประเสริฐศุภกุล
  2. วรรณพร ฉัตรวิชชานนท์
  3. อาภาภรณ์ นาคดิลก