บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_12_08
การผลิตสีเลคธรรมชาติจากเปลือกไข่
Preparation of CaCO3 from eggshell for natural lake pigments
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุลพร ศรีสุพพัตพงษ์
  2. เมธาวี บุญนิมิตร
  3. จุฬาลักษณ์ โชติวุฒินิรันดร์