บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_13_04
กลยุทธ์การเอาชนะเกม Fifteen
Winning strategy of Fifteen Game
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปิยะธิดา นาคธรรมรงค์
  2. ปาณิสรา แสนชาติ