บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_16_02
ผลของการเสริมใบมะรุมผงต่อคุณภาพไข่ในนกกระทาญี่ปุ่น
Effect of Dietary Moringa oleifera Leaf Meal on Egg Quality in Japanese Quail
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อาซียา ศรีอาหมัด
  2. ปธานิน แก้วมุนีโชค