บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_12_07
การวิเคราะห์ปริมาณกลูโคซามีนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของกะปิโอทอป
Evaluation of glucosamine and antioxidants capacity of OTOP shrimp paste
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิดาภรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์
  2. ชมพูนุท เจตนา