บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_16_08
ผลอัลลีโลธิคจากขลู่และสาบเสือต่อการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาและชีวเคมีของถั่วผี
Allelopathic effect of Pluchea indica (L.) and Chromolaen odorata on physiological and biochemical changes in Macroptilium lathyroides
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชามิล ชายกุล
  2. วรเมธ วงศ์สำราญ