บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_16_13
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งช่องปากของสารสกัดจากหญ้าพันงูเขียว
Antioxidant Activities and Cytotoxicity against Oral Cancer Cells of Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Extracts
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิประภา ดำทองเสน
  2. ชนิกา จันทา