บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_17_10
สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเงาะโรงเรียนเพื่อพัฒนาเป็นครีมบำรุงผิว
Phenolic Contents and Antioxidant Activity in Nephelium lappaceum Linn. for Development to Body Lotion
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญชนก ปลื้มสุทธิ์
  2. ศุภสุตา ยิ่งยง