บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_08_06
การศึกษาเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ย้อนกลับของดาวอังคารโดยใช้โปรแกรม stellarium กับข้อมูลจากการสังเกต
Comparative study of the retrograde motion of Mars by using Stellarium with the observation datas
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ -มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. มนัณญา จันทร์สิงห์
  2. เอมอัชนา ไชยะเดชะ