บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_16_05
การลดปริมาณโลหะหนักแคดเมียมที่ปนเปื้อนในเนื้อเยื่อหมึกกล้วย
Reduction of Contaminated Cadmium in Squid Tissues
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ซอฟวานี หะยีอาแว
  2. ธนวรรณ เสรีรัชวัชระ