บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_15_03
หุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำระบบอัตโนมัติ
Automatic waste collecting robot on water surface
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภคิน สกูลหรัง
  2. ภัทรศธรณ์ ถาวรนุรักษ์