บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_15_10
การเก็บเกี่ยวพลังงานจากการสะบัดของธงด้วยเพียโซอิเล็กทริค
Energy havesting from the flying of the flag by piezoelectric
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เนตรนภา สุวรรณะ
  2. ธนภรณ์ วรรณศรี