บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_15_10
การชักนำแคลลัสจากเมล็ดของต้นพริกไทยพุ่ม (Piper nigrum L.)
Induction of callus from pepper seeds (Piper nigrum L.)
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กมลภพ คล้ายดอกจันทร์
  2. พศิน ล้วนมณี