บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_15_11
ความแปรผันทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายสกุล Phlebotomus ในคาบสมุทรไทย
Genetic variation of Phlebotomus spp. sand fly in Thailand peninsular
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศตพล คล้ายอักษร
  2. ธนบูรณ์ แซ่อึ่ง