บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_12_08
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากธูปฤาษี และผักตบชวา
Biological activities of crude extract of Typha angustifolia L. and Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภกิตติ์ ใจยินดี