บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_07_05
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศ
Producing Electricity from waste heat of Air-conditioning
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นครินทร์ เจริญศิริ
  2. พัทธนันท์ ฝอยทอง