บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_07_13
อิทธิพลของแหล่งกำเนิดคลื่นรูปทรงอักษรภาษาอังกฤษที่มีต่อรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นผิวน้ำ
English-Alphabet-Shaped Wave Source’s influence on Wave Propagation
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธีรยุทธ ศรีจันทร์
  2. บุณยกร เศรษฐทัตต์