บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_07_05
ผลของสารในแครอทต่อการเจริญของไข่กุ้งก้ามกราม
The effects of carrots ingredient on embryos of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิกมล ธรรมกุล
  2. อินทิรา คำวิเศษ