บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_07_06
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์เส้นใยจากต้นไผ่ในสภาวะ ที่เป็นเบสและการนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
The optimization of bamboo fiber preparation under base condition and its application as photocatalyst
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วชิรวิทย์ ไชยคำมิ่ง
  2. ปริยฉัตร ป่าโพธิ์ชัย