บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_07_01
การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตด้วยพหุนามกำลังสอง
Approximate solution of definite integral by quadratic polynomial
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชชา คิสาลัง
  2. ประสิทธิ์ ตันสังวรณ์