บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_07_05
การทดสอบประสิทธิภาพวัสดุคอมโพสิตไคโตซานเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยเส้นใยจากกาบ ก้าน และผลของต้นหมากนวล
Study of composites chitosan films using leaf sheath , leaf stalk and husks of manila palm as reinforcement
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. งามเนตร ไชยวงศา
  2. นันท์นภัส สุขเพีย