บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_07_03
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของโปรตีนหยาบและโปรตีนไฮโดรไลเสตจากไข่น้ำ
Tyrosinase inhibitory activity of crude protein and protein hydrolysare from Wolffia globosa
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนพร น้อยตาแสง
  2. ชยธร ซาชิโย