บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_07_02
การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ในพายุหมุนเขตร้อน
Analysis of parameters in tropical cyclone
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรัชญา ธนยั่งยืน
  2. ศุภธิดา คุริรัง