บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_15_11
การศึกษาและผลิตแผ่นไฮโดรเจลผสมสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อยับยั้งแผลเรื้อรัง
Hydrogel sheet with pomegranate peel extract for infected wound healing
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กันติศา ประทีป ณ ถลาง
  2. ทับทิม พิสุทธิ์นพคุณ