บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB1_12_08
การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์และการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยน้ำว้า
The study of antimicrobial and antioxidant activities of crude extract from banana peels of Musa ABB. cv. 'Kluai Namwa'
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุภัทรชัย ศรีปานวงศ์
  2. รัชชานนท์ วิทยาเกียรติเลิศ
  3. บริภัสณ์ จำเดิม