บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_15_09
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบรอยเปื้อนมังคุดบนผ้าขาว
Mangosteen stain remover product on white cloth
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุวัลนา วงษ์สุโพธิ์
  2. ปรียานุช บัวดำ