บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_12_07
การศึกษาประสิทธิภาพการดักจับไอออนโลหะหนักชนิดต่างๆ และศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาสมุนไพร
Studies of removal capability of heavy metal ion and their antioxidant efficiency by herbal tea
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รวีวรรณ กิจติยะพงศ์
  2. พัชรพร สุขเจริญ
  3. ธีจุฑาร์ ศรีทิพย์