บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM3_15_04
การพยากรณ์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยอาศัยหลักการสถิติและความน่าจะเป็น
Prediction of prized lottery by statistical theory and probability
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปนิดา อัครวนิชกุล
  2. นฤภัค เทพาหุดี