บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_15_06
ใช้กราฟวาดภาพลายเส้นผ่านโปรแกรม Desmos
Using graph drawing lines graphic through Desmos program
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุพิชญาณ์ จันทร์มา
  2. สุพรรณี เพชรศักดิ์