บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_15_11
ผลของสารอัลลีโลพาทีจากสบู่ดำที่มีต่อการงอกของเมล็ดวัชพืช
Effect of Allelopathy from Jatropha curcas on Germination Rate of Weed Seeds
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชยุต รัตนติกานนท์
  2. พชรดนัย แก้วประดับ