บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_15_03
แอพพลิเคชันจำแนกชนิดพืชจากใบ
Application for identify plant from leaf
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฐตพล บุญทองขาว
  2. กานต์ รุ่งบรรณาพันธ์