บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_15_02
การศึกษาประสิทธิภาพของสายอากาศวิทยุสำหรับช่วงความถี่ 2.40-2.50 GHz
The study of the efficiency of 2.40-2.50 GHz radio antenna
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดุษฎี ทองคำ
  2. ศิรชัช ศรีชาเยศ