บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_15_10
การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราก่อโรครากเน่าด้วยสารสกัดจากหมาก
A study of antifungal activity of Areca catechu extracts on fungus causing root rots
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วณิชยา แซ่จิว
  2. ทศพร สถิตย์เดช