บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_15_05
การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
The relations of the equilateral triangle in the equilateral hexagon
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรพล บุญกูล
  2. กมนทัต ผลพูน