บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_15_10
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นฝ้าที่ทำจากเส้นใยวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ฟางข้าว ชานอ้อย และสับปะรด
Comparison of thermal shielding performance of natural fiber ceiling board fabricated from straw, bagasse and pineapple
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฏฐณิชา มัชฌิมวงศ์
  2. จิรกานต์ ชูคำ