บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_14_09
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสีจากราเอนโดไฟท์ เพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สบู่
Study of Biological Activities of Pigment Compound Isolated from Endophytic Fungi for Soap Production
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปรณัฐ ตรีพลอักษร
  2. สิตานันท์ ทองชู