บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM1_15_06
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการลงทุนที่เหมาะสม
Mathematical Model for Optimal Investment
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัชชา เลขาพันธ์
  2. ปริญญา ธานีรัตน์