บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_15_05
กล่องบรรจุอาหารประเภททอดด้วยวัสดุธรรมชาติ
Packaging box for fried foods from natural material
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชญานิษฐ์ ทิพย์รัตน์
  2. เบญจรัตน์ ปราชญ์ศักดิ์