บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_12_10
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยบางประการของสัญญาณวายฟายและความปลอดภัยของวายฟายโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
The Study of relation of Some Factors from Wi-Fi signal and Security of Wi-Fi using Data Mining Technique
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรรควุฒิ อมาตยกุล
  2. ณัฐวุฒิ มิตรมงคลยศ
  3. จิรพัฒน์ พรดุษฎีกุล