บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_15_10
สารดูดความชื้นจากฟางข้าว
Desiccant from rice straw
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุวรรณา ถึงถิ่น
  2. ปรียานารถ เลี้ยวเจี้ยง