บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE_15_04
การย่อยสลายถุงพลาสติกของหนอนผีเสื้อกลางคืนกินไขผึ้งขนาดใหญ่
Plastic bags bio-degradation by caterpillars of the greater wax moth,Gelleria mellonella L.
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศิริกร รัตนบุรี
  2. นภสร แซ่ตั้ง