บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_15_08
การศึกษาความสัมพันธ์วงกลมแนบในและแนบนอกสามเหลี่ยม
Study of relation of incircle and excircle of triangle
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปภาวดี คงทอง
  2. ลักษิกา พันธ์ทอง