บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_15_14
ความหลากหลายของพรรณไม้ในสวนยางพาราที่มีพืชร่วม กับการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
Plant diversities in a small plantation of rubber-based intercropping system and farmer self-reliance.
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. แก้วกานต์ เจริญจิระตระกูล
  2. สุภศิลป์ สุภา