บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_10_08
การปรุงสเต็กหมูในขั้นตอนเดียวโดยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก
Single Step Cooking of Pork Steak Using Ohmic Heating
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชญาภรณ์ เปี่ยมวิไล
  2. ปณพร ติยะพัฒนพูติ
  3. ณัฐชยา ธนสารสวนแตง