บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_14_08
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากทะลายปาล์มเปล่า
A feasibility study of paper production from empty fruit bunch
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรัชฐิตา บุญเจริญ
  2. ธีรารัตน์ แก้วประดับรัฐ
  3. ศุภนัฐ จันทร์เกิด