บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT_09_02
การพัฒนาต้นแบบพื้นเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าด้วยเพียโซอิเล็กทริก
The Development of Piezoelectric Harvesting Floor's Prototype
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชมฐิตา ฮวดโสภา
  2. แพร พรทาบทอง
  3. นรัณทร กังวานธนโชติ