บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP_02_08
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัติโนมัติด้วยโปรแกรม Visual basic
Automatic measurement of weight and height with Visual basic program
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ต้นปัญญา ปัญโญ
  2. อรรถนัย โยธาดี